Vilkår og bestemmelser

VERSION 24. NOVEMBER 2022
1. INDLEDNING

Nordic Legal Entity Identifier AB, organisationsnr. 556708-1699, der er en svensk virksomhed med begrænset ansvar ('NordLEI'), er en akkrediteret LOU ('Local Operating Unit') tilhørende GLEIS (Global Legal Entity Identifier System) og udbyder af LEI-tjenester til sine kunder (individuelt 'Brugeren') i de retskredse, der er angivet på www.gleif.org og i retskredse, som ikke er omfattet af NordLEI's LOU-akkreditering via partnerskaber med udvalgte akkrediterede LOU'er ('Tjenesterne'). Brugeren skal referere til den juridiske enhed, som ansøger om en individuel LEI, på egne vegne, på vegne af en virksomhedsenhed eller som repræsentant for en anden enhed (f.eks. som agent eller via fuldmagt). NordLEI er også akkrediteret for registreringsfonde i GLEIS i overensstemmelse med ROC's politik for relationer til fonde.

GLEIS er under tilsyn fra GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). LEI'er og den juridiske enheds referencedata bliver offentlige data, som udgives i Global LEI-indekset, der er hostet på www.gleif.org.

Nærværende vilkår og bestemmelser er også gældende for alle konti og LEI'er på NordLEI-portalen.

2. LEVERING AF TJENESTE

NordLEI udbyder tjenesterne på NordLEI's websted www.nordlei.org, hvor brugeren opretter en konto. Med denne konto kan brugeren registrere nye LEI'er samt forny eller overføre eksisterende LEI'er. For at benytte tjenesterne skal brugeren levere de påkrævede referencedata for den juridiske enhed ('LE-RD'), som er nødvendige for en LEI. Derudover opbevarer NordLEI brugeroplysninger, kontakt- og faktureringsdata, som vedrører den direkte relation med brugeren.

Ved at acceptere disse vilkår og bestemmelser accepterer brugeren, at NordLEI behandler alle personlige data som angivet i NordLEI's politik for beskyttelse af personlige oplysninger www.nordlei.org/privacy-policy ('Politik for beskyttelse af personlige oplysninger'). Politikken for beskyttelse af personlige oplysninger omhandler, hvordan NordLEI administrerer og bruger personlige data, samt hvordan den personlige integritet beskyttes, når tjenesterne benyttes. For tjenester i retskredse, som ikke er omfattet af NordLEI’s LOU-akkreditering, vil eventuelle personlige data blive behandlet af NordLEI på vegne af den partner, som LOU anvendte i den pågældende retskreds.

Ud over produkter for et enkelt år tilbyder NordLEI mulighed for at købe flerårige fornyelser af LEI'er ('Flerårige proukter'). I efterfølgende år af købte flerårige produkter vil NordLEI automatisk opdatere LEI'en med hensyn til ændringer, som foretages i det relevante lokale virksomhedsregister.

Hvis enheden ophører med at eksistere, går konkurs eller tilsvarende, er der ingen refusion – hverken helt eller delvist.

3. LEI-ANVENDELSESOMRÅDE OG VALIDERING

En juridisk enheds ret til at ansøge om og modtage en LEI er defineret bredt i Anbefaling 8 i LOU-principperne, der findes i www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de fleste tilfælde er kontrolproceduren for en virksomhedsenhed, der er registreret i et lokalt handelsregister (eller tilsvarende), ligetil ved hjælp af offentlige kilder. I nogle tilfælde anerkendes enheder ikke at have separate juridiske personer. Sådanne enheder kan være kvalificerede til LEI, hvis de opfylder bestemte betingelser for at kunne deltage som finansielle modparter, som skal rapportere deres transaktioner (under EMIR, MiFIR eller tilsvarende lovgivning), f.eks. enkeltmandsvirksomheder, fonde, registrerede joint ventures, som kan indgå i uafhængige finansielle transaktioner.

4. BRUGERENS FORPLIGTELSER

Brugeren skal, når denne optræder på vegne af en anden juridisk enhed, garantere at være behørigt autoriseret til at repræsentere den juridiske enhed vedrørende alle aspekter i forhold til LEI'er.

Brugeren er ansvarlig for nøjagtigheden af LE-referencedata og andre enhedsdata, som præsenteres over for NordLEI. Ved overførsel af dataene garanterer brugeren, at disse er korrekte og gældende i forbindelse med LEI-registreringsprocessen. NordLEI forbeholder sig ret til at anmode om yderligere dokumentation eller data.

Brugeren skal på anmodning levere eller forny LE-referencedataene. Brugeren) er forpligtet til at oplyse NordLEI om eventuelle ændringer i en registreret enhed, som kræver ændringer i LE-referencedataene som følge af en virksomhedsmæssig hændelse, som defineret i GLEIS ('Hændelser vedrørende juridisk enhed') med illustrative vejledningseksempler i Bilag 1 i nærværende vilkår og bestemmelser, www.nordlei.org/terms-and-conditions-appendix-1. Dette skal gøres løbende og i forbindelse med alle vurderinger af LE-referencedata. NordLEI kan af lovgivningen eller i henhold til interne LOU-kontrolregler være påkrævet at ændre LE-referencedataene.

For flerårige produkter kan NordLEI årligt kontakte brugeren for at få bekræftet, om LE-referencedataene er korrekte og fortsat gyldige. Hvis NordLEI ikke kan bekræfte, at LE-referencedataene er opdaterede og korrekte, forbeholder NordLEI sig ret til at vente med at forny LEI'en, indtil en sådan bekræftelse er mulig. Flerårige produkter betales ved bestilling. Ordren kan ikke annulleres eller refunderes, når den er afgivet.

Brugeren skal sikre, at LEI-ansøgningen er entydig, og også være opmærksom på, at den enkelte juridiske enhed kun kan få udstedt én (1) LEI, dvs. det ikke er tilladt at anmode om endnu en LEI, hverken hos NordLEI eller anden LOU. Hvis det under valideringen viser sig, at der er registreret (eller ansøgt om) en anden LEI, vil ansøgningsanmodningen blive afslået.

Hermed overfører brugeren på vegne af sig selv og eventuelle juridiske enheder, som brugeren repræsenterer, sine underskrivende enkeltpersoner og eventuelle andre personer, vedrørende data i forbindelse med at blive en del af LE-referencedata, alle rettigheder til NordLEI, som kræves for offentliggørelse af LE-referencedataene hos GLEIS.

LE-referencedataene kan blive anfægtet af en tredjepart. Er dette tilfældet, er brugeren forpligtet til straks og uden forsinkelse at yde støtte og levere eventuelle anmodede dokumenter, data og andre handlinger til NordLEI, så NordLEI til gengæld kan opfylde sine eller sin partners serviceniveauforpligtelser i forhold til GLEIF.

Brugeren er klar over, at alle leverede oplysninger samt indgivne ansøgninger og anmodninger til LOU, skal indsendes via autoriserede underskrivere af brugeren og den repræsenterede juridiske enhed, og være behørigt dateret og underskrevet (fysisk eller via legal effektiv digital bekræftelse) med attestation fra myndighederne for den enkeltperson, som underskriver kontrakten på vegne af den juridiske enhed. Brugeren er opmærksom på, at GLEIF forbeholder sig ret til at anmode om overførslen af en LEI til en anden LOU.

Brugeren er opmærksom på, at tilknyttede LEI'er under brugerens konto kan være underlagt forpligtelse til at blive overført til NordLEI eller anden samarbejdende LOU med henblik på at sikre fremtidig vedligeholdelse.

5. PRISER OG FAKTURERING

Gebyrerne for tjenester er offentliggjort i gebyroversigten på prissiden www.nordlei.org/support-pricing og skal betales straks, efter at brugeren har registreret en ordre. Den betalende enhed ('Betaleren') – som kan være en anden person end brugeren – skal foretage betaling via kort eller kreditoverførsel for at undgå forsinkelse af LEI-udstedelsen eller -fornyelsen. Betaling kan ske i den valgte valuta ved kassen. For at undgå tvivl er fuld betaling defineret som det nettobeløb, der sendes til NordLEI efter skat, afsenders bankgebyrer, FX-kommission og tjenestegebyrer mellem banker. NordLEI vil holde en ubetalt ordre åben, indtil der er modtaget betaling, eller at den er udløbet på grund af manglende betaling. NordLEI vil ikke behandle en LEI-udstedelse eller -fornyelse, før der er modtaget fuld betaling. Hvis NordLEI ikke straks modtager fuld betaling i overensstemmelse med ordrebekræftelsen, forbeholder NordLEI sig ret til at slette ordren.

NordLEI pålægger moms, hvor det er relevant, i overensstemmelse med de svenske momsregler for levering af tjenester i Sverige, EU-medlemslande og resten af verden. NordLEI er afhængig af CVR-nummeret og faktureringsdata hos den betalende enhed ('Betaleren'), som brugeren har registreret, hvilket kan være forskellige fra brugerens. NordLEI leverer ikke yderligere skattemæssige certifikater, momsforespørgsler eller lignende.

Hvis betaleren er registreret i et EU-medlemsland, vil NordLEI foretage rimelige bestræbelser på at validere, at EU-momsnummeret findes og er gyldigt. Hvis brugeren ikke kan fremvise et EU-momsnummer på registreringstidspunktet, vil NordLEI tilbageholde og opkræve fuld svensk moms ved betaling – hvilket for nuværende er 25 %. Hvis brugeren kan fremvise et gyldigt EU-momsnummer, er betaleren ansvarlig for at angive moms lokalt i overensstemmelse med det såkaldte 'omvendte betalingspligtprincip'. Ordrebekræftelsen og kvitteringen indeholder alle nødvendige EU-momsoplysninger.

Alle ordrebekræftelser og kvitteringer sendes af NordLEI som PDF-dokumenter via e-mail. Kvitteringer indeholder faktureringsdata og oplysninger om fakturamodtager, som brugeren har registreret på registreringstidspunktet via NordLEI's internetportal eller proces for mange ansøgninger. Brugeren accepterer – på vegne af sig selv og eventuelle juridiske enheder, som brugeren repræsenterer, herunder den registrerede fakturamodtager – elektronisk overførsel af ordrebekræftelser og kvitteringer.

Alle gebyrer, som er angivet i gebyroversigten, kan med jævne mellemrum blive revideret af NordLEI, hvor NordLEI kan øge eller ændre disse gebyrer. For en aktiv bruger er de nye gebyrer gældende for den kommende periode, eller når LEI'en fornys.

6. FORPLIGTELSER FOR NORDLEI

NordLEI validerer referencedata for den juridiske enhed, som leveres af brugeren. Dette omfatter bekræftelse af, at den ansøgende enhed findes som juridisk enhed, ved hjælp af offentlige tilgængelige kilder, f.eks. virksomhedsregistreringsoplysninger, offentlige hjemmesider og officielle dokumenter.

Om nødvendigt giver NordLEI brugeren besked i tilfælde af ufuldstændige ansøgninger eller med henblik på at indhente yderligere oplysninger for at bekræfte validiteten af enheden, hvis offentlige tilgængelige kilder ikke er tilstrækkelige. Når brugeren får besked, skal de anmodede oplysninger gives til NordLEI.

NordLEI vil foretage rimelige bestræbelser på at sikre, at der ikke tidligere er blevet udstedt nogen LEI af en anden LOU for samme enhed.

Brugeren eller den registrerede juridiske enhed har ret til at anmode om overførsel af sin LEI til en anden LOU (som er specifikt udpeget) og/eller tillade, at en anden LOU anmoder om en sådan overførsel på dennes vegne. I tilfælde af en sådan overførsel vil der ikke blive pålagt nogen gebyrer af NordLEI for at effektuere overførslen.

Efter LEI-valideringen af virksomhedshændelser opdateres LE-referencedata inden for den aftalte tid for behandling af anfægtelser iht. den aktuelle serviceaftale mellem GLEIF og LOU.

Hvis LE-referencedataene anfægtes af en tredjepart, vil NordLEI informere brugeren og validere anfægtelsen. Anfægtelsen kan accepteres og udgives eller afvises.

7. OFFENTLIGE OPLYSNINGER

Brugeren accepterer, at alle offentlige og personlige referencedata, som registreres og modtages af NordLEI eller NordLEI's partner som en del af valideringsprocessen – hvis de indgår i LE-referencedata – straks vil blive udgivet og være søgbare på NordLEI's og GLEIF's websteder, hvor det er relevant.

Hvis en repræsentant for en registreret juridisk enhed finder fejlagtige eller falske oplysninger i NordLEI's offentligt tilgængelige data, bedes denne kontakte support@nordlei.org for at starte en undersøgelse.

8. PERIODE OG OPHØR

Aftalen, som er omfattet af disse vilkår og bestemmelser, forbliver i kraft, indtil brugeren eller NordLEI opløses eller på anden måde ophører med at eksistere (enten helt, eller i tilfælde af NordLEI, som en LOU). Opsigelsen skal sendes skriftligt af den opsigende part og træder i kraft, når den er modtaget af den ikke-opsigende part.

Ophør, som er underlagt en opsigelse, der indgives af den ene af parterne, skal være mulig i tilfælde af en overførsel af LEI'en (af brugeren eller den juridiske enhed, som brugeren repræsenterer) til en anden LOU eller til GLEIF. Ophøret træder i kraft på datoen for fuldførelsen af overførslen og er begrænset af aftalen vedrørende den specifikke overførte LEI.

Ophør med umiddelbar effekt, som er underlagt en opsigelse, der indgives af NordLEI, er muligt i tilfælde af, at (i) brugeren mister sin status som juridisk enhed med en LEI, eller at (ii) LEI'en annulleres som følge af manglende overholdelse fra brugerens side med hensyn til kravene i forbindelse med en fornyet udstedelse.

Ophør med umiddelbar effekt, som er underlagt en opsigelse, der indgives af den ene af parterne, er muligt i tilfælde af (i) alvorlig eller gentaget overtrædelse af kontraktmæssige forpligtelser, som ikke kan udbedres, eller hvis udbedring er afvist trods en rimelig udbedringsperiode, eller (ii) hvis hovedaftalen mellem NordLEI og GLEIF er ophørt (uden ansvar fra NordLEI's side for eventuel skade forvoldt som følge af et sådant ophør).

9. GENERELT

Nærværende vilkår og bestemmelser kan revideres af NordLEI på et vilkårligt tidspunkt. Ændringer vil blive meddelt til brugeren ved logon på NordLEI's websted. Brugeren af NordLEI's tjenester er juridisk forpligtet til altid at overholde de gældende vilkår og bestemmelser.

Nærværende vilkår og bestemmelser anses sammen med eventuelle tillæg for gældende på engelsk. I tilfælde af betydningsforskelle mellem den originale engelske version og eventuel oversættelse heraf, vil den originale engelske version være gældende. Alle meddelelser under nærværende vilkår og bestemmelser skal udsendes på engelsk.

Tjenesterne, som udbydes af NordLEI, er underlagt svensk lov, og eventuelle retssager vil foregå i henhold til svensk domstol.